Danh sách người lao động không đủ điều kiện tham dự kỳ thi KLPT/2011
images123456Danh sách người lao động không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 17 và 18/12/2011.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo số báo danh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra tiếng Hàn ngày 17 và 18/12/2011:

 

Số

báo danh

Họ tên

Ngày sinh

Số CMND

Đơn vị

Lý do không
được tham dự     kiểm tra

1

10015870

LAM VAN THUY

03/04/1978

121619342

Bắc Giang

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

2

10042439

NGUYEN THI HAI

10/05/1991

186874301

Bình Thuận

Đăng ký trùng

3

10042444

NGUYEN THI SU

28/01/1993

187209894

Bình Thuận

Đăng ký trùng

4

10042442

NGUYEN CHI VY

12/07/1988

186686798

Bình Thuận

Đăng ký trùng

5

10001606

TRAN VAN QUYET

08/01/1989

112018943

BQP-Trường 03

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

6

10046320

CHUNG TAN TAI

20/12/1993

341712899

Đồng Tháp

Chưa đủ tuổi quy định

7

10046668

NGUYEN THI KIEU TRANG

25/12/1993

341617535

Đồng Tháp

Chưa đủ tuổi quy định

8

10074646

TRAN NGOC HUNG

20/12/1985

168146873

Hà Nam

Đăng ký trùng

9

10051838

PHAM VAN DOAN

04/5/1986

168183361

Hà Nam

Đăng ký trùng

10

10051598

NGO DINH NHU

02/09/1994

0168465386

Hà Nam

Chưa đủ tuổi quy định

11

10003024

NGUYEN HUNG CUONG

10/10/1988

012883678

Hà Nội

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

12

10003781

NGUYEN VAN DOAN

20/06/1984

142271317

Hà Nội

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

13

10066170

PHUNG DUC MANH

26/09/1991

173575054

Hà Nội

Đăng ký trùng

14

10066987

NGUYEN VAN THIEM

21/08/1984

162431355

Hà Nội

Đăng ký trùng

15

10058183

NGUYEN VAN NGHIA

07/06/1980

183880879

Hà Tĩnh

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

16

10035003

NGUYEN XUAN LĩNH

10/11/1985

183393613

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

17

10062737

NGUYEN BA NGOC

10/10/1991

183899614

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

18

10062396

TRUONG NGOC TAI

24/07/1991

183802735

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

19

10062484

LE DUY MANH

30/04/1991

183931461

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

20

10062684

TRAN THI TRUNG

16/06/1989

183769204

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

21

10062494

NGUYEN THINH TUAN

20/10/1983

183289826

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

22

10062553

VO HUU NGAN

06/04/1989

183698553

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

23

10062483

CAO VAN ANH

02/06/1990

183645833

Hà Tĩnh

Đăng ký trùng

24

10032271

TRAN KHANH CHUNG

22/12/1993

183950747

Hà Tĩnh

Chưa đủ tuổi quy định

25

10034861

VO THI OANH

20/12/1993

183847540

Hà Tĩnh

Chưa đủ tuổi quy định

26

10057931

NGUYEN MINH HIEU

24/12/1993

184070210

Hà Tĩnh

Chưa đủ tuổi quy định

27

10062089

LE TRONG QUYNH

27/12/1993

183892508

Hà Tĩnh

Chưa đủ tuổi quy định

28

10005629

PHAM VAN CUONG

22/10/1987

141964837

Hải Dương

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

29

10005722

VU DINH DANG

29/01/1985

142177072

Hải Dương

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

30

10006458

NGUYEN QUANG THANH

20/12/1993

142677590

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

31

10006879

NGUYEN VAN THANH

29/12/1993

142548247

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

32

10007139

TRAN VAN DUY

23/12/1993

142761831

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

33

10007441

NGUYEN DINH NHI

01/07/1994

142596250

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

34

10054127

NGUYEN THI KIEU OANH

27/12/1993

142619379

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

35

10054283

TRAN VAN NAM

23/12/1993

142762848

Hải Dương

Chưa đủ tuổi quy định

36

10052093

NGUYEN THI PHUONG

04/08/1992

031661444

Hải Phòng

Đăng ký trùng

37

10008075

MAI VAN SOAT

01/10/1983

145149267

Hưng Yên

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

38

10008623

TRINH DUC ANH

17/06/1990

145384580

Hưng Yên

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

39

10044638

DINH VAN DAM

16/01/1980

250962733

Lâm Đồng

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

40

10010688

HOANG VAN DUNG

14/01/1994

082191829

Lạng Sơn

Chưa đủ tuổi quy định

41

10002551

NGUYEN VAN DU

27/06/1987

162803369

Nam Định

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

42

10002518

Vũ VAN GIA

17/07/1988

163010766

Nam Định

Đăng ký trùng

43

10002406

LUONG VAN TAM

02/10/1990

163092400

Nam Định

Đăng ký trùng

44

10024859

NGUYEN DUC NGUYEN

15/04/1992

187181578

Nghệ An

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

45

10027385

NGUYEN VAN QUANG

02/09/1992

186833702

Nghệ An

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

46

10060277

VO HONG SON

01/06/1976

182330334

Nghệ An

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

47

10060432

NGUYEN MINH THU

27/08/1976

183296442

Nghệ An

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

48

10071403

LE MINH TU

07/11/1980

182436046

Nghệ An

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

49

10076278

NGUYEN DUY THONG

24/03/1990

186692965

Nghệ An

Đăng ký trùng

50

10071220

BUI VAN TU

06/06/1981

186591406

Nghệ An

Đăng ký trùng

51

10061397

DINH THANH HAI

26/04/1983

186007752

Nghệ An

Đăng ký trùng

52

10077846

TRAN XUAN DIEP

03/02/1985

186278045

Nghệ An

Đăng ký trùng

53

10026701

DAO TRONG DũNG

27/05/1987

186727585

Nghệ An

Đăng ký trùng

54

10054912

VUONG VAN THANG

06/08/1976

182004894

Nghệ An

Đăng ký trùng

55

10055258

PHAM VAN PHONG

10/09/1992

187186708

Nghệ An

Đăng ký trùng

56

10077603

NGUYEN THI HUONG

19/01/1992

187022890

Nghệ An

Đăng ký trùng

57

10024116

NGUYEN TIEN BINH

18/06/1991

142459422

Nghệ An

Đăng ký trùng

58

10072065

TRAN TU Y

04/09/1985

186413604

Nghệ An

Đăng ký trùng

59

10076808

HO TRONG HAI

15/04/1985

186750183

Nghệ An

Đăng ký trùng

60

10061672

NGUYEN THI LOI

16/05/1982

182449224

Nghệ An

Đăng ký trùng

61

10070558

HOANG THI YEN

18/01/1993

187378218

Nghệ An

Đăng ký trùng

62

10070559

HOANG THI CHUNG

30/01/1993

187026468

Nghệ An

Đăng ký trùng

63

10060467

TRAN THI THUY DUNG

20/11/1984

186096215

Nghệ An

Đăng ký trùng

64

10060402

HOANG TRONG HUNG

13/07/1990

186822719

Nghệ An

Đăng ký trùng

65

10072951

HOANG PHU

08/10/1980

182492930

Nghệ An

Đăng ký trùng

66

10061917

NGUYEN VAN BAC

25/12/1993

187134327

Nghệ An

Chưa đủ tuổi quy định

67

10076820

HO KHAC TRI

19/12/1993

187356779

Nghệ An

Chưa đủ tuổi quy định

68

10013636

NGUYEN XUAN HOA

20/12/1993

132149799

Phú Thọ

Chưa đủ tuổi quy định

69

10035363

NGUYEN MANH HIEU

20/01/1989

194367666

Quảng Bình

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

70

10078840

TRUONG SI LICH

10/09/1991

194352988

Quảng Bình

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

71

10035303

LE VAN HOANG

12/10/1994

194527344

Quảng Bình

Chưa đủ tuổi quy định

72

10039866

TRAN CAO AN

20/02/1990

212315012

Quảng Ngãi

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

73

10020981

HOANG MINH THANH

11/10/1976

151208952

Thái Bình

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

74

10021417

PHAM HUU DOAN

04/12/1989

151691470

Thái Bình

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

75

10020556

NGUYEN XUAN HAU

30/10/1986

151522041

Thái Bình

Đăng ký trùng

76

10021848

Vũ THI NHAN

08/06/1989

151716724

Thái Bình

Đăng ký trùng

77

10020679

TRAN VAN TRUNG

22/04/1984

151424977

Thái Bình

Đăng ký trùng

78

10020678

NGUYEN TUAN SON

11/09/1983

151357546

Thái Bình

Đăng ký trùng

79

10020922

PHAM THI NGA

20/12/1993

152972273

Thái Bình

Chưa đủ tuổi quy định

80

10056135

NGUYEN VAN BINH

20/10/1989

172782056

Thanh Hóa

Đăng ký trùng

81

10067833

NGUYEN MANH HOANG

27/03/1992

173784546

Thanh Hóa

Đăng ký trùng

82

10067772

DO DUC HUY

03/05/1991

173171552

Thanh Hóa

Đăng ký trùng

83

10068551

NGUYEN VAN PHUONG

10/09/1992

173834089

Thanh Hóa

Đăng ký trùng

84

10031418

TRINH DINH HIEU

18/02/1994

173216333

Thanh Hóa

Chưa đủ tuổi quy định

85

10053527

NGUYEN THI PHUONG

28/12/1993

173256170

Thanh Hóa

Chưa đủ tuổi quy định

86

10010873

NGUYEN NGOC VINH

28/10/1990

070861533

Tuyên Quang

Đã vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010

87

10011127

HOANG THI DAT

04/12/1975

060875525

Yên Bái

Đăng ký trùng

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1035
mod_vvisit_counterTuần này3472